ALGEMEEN – DEFINITIES

Wim Flebus, als vertegenwoordiger van de éénmanszaak Flex71 Photography, wordt in deze algemene voorwaarden als dienstverlener aangeduid. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden als klant aangeduid.

Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan de dienstverlener zich tegen betaling van honorarium, kosten en eventueel auteursrecht jegens klant werkzaamheden voor de klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

ALGEMEEN – TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en goederen en facturen door of namens de dienstverlener waarop hij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de dienstverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

FACTUREN EN OFFERTES

Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 15 kalenderdagen. De dienstverlener kan niet aan zijn offerte gehouden worden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing

of schrijffout bevat. De offerte geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten. De prijzen zijn diegene die uitdrukkelijk vermeld zijn op de factuur. In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering en factuur gaat het bedrag op factuur voor.

Facturen moeten worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Foto’s en artikelen worden niet geleverd voor deze betaling. Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de klant het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding. Bij niet of laattijdige betaling houdt de dienstverlener zicht het recht om alle verdere prestaties op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag voldaan is.

Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlinteresten van 12% per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling. Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Veurne en de Ondernemingsrechtbank te Ieper.

Prijzen kunnen op elk moment aangepast worden. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd ongacht eventuele prijsaanpassingen. Fotoreportages inclusief fotoboek vallen onder de 6% BTW, reportages zonder fotoboek vallen onder de 21% BTW regels. De prijzen op de website worden aangeduid exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst vermeld of het aantal geschatte benodigde uren met het gebruikelijke uurtarief van dienstverlener. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten, worden indien van toepassing apart vermeld.

Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Op de offerte zal een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren. Deze inschatting is gebaseerd op ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is zal dit tijdig aan klant kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.

Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject of de gehele cursus wordt doorlopen. De dienstverlener komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Diensten die plaatsvinden op basis van uurtarief worden maandelijks achteraf gefactureerd. De dienstverlener is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan.

Bij een boeking voor een huwelijksreportage is deze pas definitief na het betalen van een voorschot en na het ondertekenen van de offerte. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost. Indien een huwelijksreportage geannuleerd wordt, kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van een voorschot is er geen boeking.

Indien nodig ontvangt klant een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig aan klant worden gecommuniceerd, enkel na goed overleg worden uitgevoerd en worden berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief van dienstverlener. De geleverde foto’s blijven 1 week ter beschikking voor download en worden nadien gearchiveerd. Indien de klant na deze periode toch nog de foto’s wil downloaden, kunnen deze door de dienstverlener uit het archief gehaald worden mits betaling van 35€ exclusief BTW (foto’s blijven gedurende 2 jaar in het archief bewaard).

Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van dienstverlener onmiddellijk opeisbaar.

FOTOGRAFIE

Foto’s en video’s gemaakt door Flex71 Photography kunnen ten allen tijde verschijnen op social media en op de website. Laat ons weten indien U dit niet wenst.

De dienstverlener bewerkt alle foto’s in een typische stijl. Eigen of verdere bewerking (met bvb Instagram-filters) ie niet toegestaan. Ook dit valt onder auteursrecht en zal worden vervolgd. De foto’s worden geleverd in JPG/JPEG-formaat.

Het aantal geleverde aantal foto’s varieert naargelang de duur van de reportage en andere variabelen (weersomstandigheden,…) en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden.

Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden verwerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selctie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden.

In de overeenkomst is voorzien dat een galerij met de selectie van de fotograaf aan de klant getoond wordt, in klein formaat en met watermerk en/of logo van de fotograaf. De foto’s mogen enkel gebruikt worden in die staat, het watermerk en het logo van de fotograaf mag onder geen beding en onder geen enkele vorm verwijderd worden.

De foto’s worden pas bewerkt en de galerij met de foto’s wordt pas openbaar gemaakt nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is. Indien de sessie niet binnen de 30 kalenderdagen betaald is, worden de foto’s gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een toeslag.

Na een fotografiesessies worden de beelden binnen de twee weken geleverd. Na een huwelijkssessie wordt binnen de twee weken een preview geleverd en wordt de overige gallerij binnen de zes weken geleverd.

Bij aankoop van fotoproducten verbindt de klant zich tot de aangeduide artikelen. Deze worden op maat gemaakt en kunnen om die reden niet geretourneerd worden. De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van ontwerp en na betaling van het volledige bedrag. De dienstverlener is niet verantwoordelijk voor schade bij de post of verzending noch voor vertraging in de levering.

Huwelijksalbums worden betaald na goedkeuring van de eerste opmaak. In de prijs voor de huwelijksalbums zit steeds deze opmaak met 3 aanpassingen inbegrepen, alsook de consultatie met de fotograaf en de drukkosten. De opmaak van het huwelijksalbum moet steeds betaald worden, ook als het huwelijksalbum uiteindelijk niet gedrukt wordt.

De dienstverlener zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. De dienstverlener bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht, die in samenspraak met de klant tot stand kwam, uitgevoerd wordt. De dienstverlener heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.

De klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan dienstverlener. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen. De klant vrijwaart de dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde. Stelt de klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

AUTEURSRECHT

Het fotografisch werk van de dienstverlener is onderhevig aan auteursrechten : de foto’s blijven eigendom van de dienstverlener. Persoonlijk gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de dienstverlener. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.

Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan producten of diensten die de dienstverlener ontwikkelt, blijven zijn exclusieve eigendom. Op het ogenblik dat de klant de factuur met betrekking tot de opdracht volledig heeft betaald, verkrijgt de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de producten of diensten die specifiek voor de klant zijn gemaakt. Dit gebruiksrecht is beperkt tot het doel waarvoor de werken werden gemaakt. De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht is inbegrepen in de prijs van de opdracht.

Het verlenen van een tijdelijk gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren : het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen de dienstverlener en de klant/opdrachtgever.

De dienstverlener behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld en/of ter promotie van eigen diensten.

Wanneer door de klant beeldopnames, foto of video, worden gemaakt tijdens een opdracht, dient dit ten allen tijde kenbaar gemaakt te worden aan de dienstverlener en is het uitdrukkelijk verboden deze opnames te gebruiken voor commerciële doeleinden. Enkel persoonlijk gebruik van deze opnames is, mits toestemming van de dienstverlener, toegestaan.

Elke handeling in strijd met bovenvermelde beschrijving wordt gezien als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt de dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van minstens drie maal de door hem gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

UITVOERING OPDRACHT

De dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Hij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat de klant/opdrachtgever beoogde.

Doordat enkele diensten van dienstverlener online geleverd worden, kan hij niet garanderen dat zijn diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

Een extra fotograaf valt onder de verantwoordelijkheid van de dienstverlener. Deze wordt gefactureerd aan 150€ per uur, exclusief BTW.

Bij opdrachten langer dan 4 uur wordt geacht dat de dienstverlener voorzien wordt als gast en eten en drinken wordt voorzien.

WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Dienstverlener stelt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Annulering van een overeenkomst door de klant is enkel schriftelijk mogelijk. Annulering binnen 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden resulteert in de verplichting tot betaling van 30% van het geoffreerde bedrag.

Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een online cursus, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

De dienstverlener behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door dienstverlener wordt gewijzigd, heeft klant het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door klant vindt plaats binnen 10 werkdagen na de wijziging.

Wanneer de klant onverwachts verhinderd is voor een workshop, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: klant kan zijn aankoop tot 48 uur voor aanvang kosteloos annuleren. Binnen 48 uur voor aanvang is klant gerechtigd het aankoopbewijs over te dragen aan een ander, zo lang deze andere persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens aan dienstverlener worden doorgegeven.

OVERMACHT OF BELET

In geval van overmacht is dienstverlener gerechtigd zijn werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar dienstverlener redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.

Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van dienstverlener jegens klant opgeschort zo lang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Bij belet of ziekte van de dienstverlener op de afgesproken datum wordt eerst gekeken of de opdracht kan verplaatst worden. Indien dit niet kan (event, huwelijk) betaalt de dienstverlener het reeds betaalde bedrag terug en zoekt de dienstverlener een gelijkwaardige vervanging. In het geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt het voorschot terugbetaald.

De dienstverlener heeft het recht een afspraak te annuleren wanneer de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding, in dit geval wordt het voorschot terugbetaald.

KLACHTEN

De klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan dienstverlener. Hij streeft ernaar klachten binnen 48 uur te behandelen.

De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

VERANTWOORDELIJKHEID

Voor, tijdens of na de opdracht is de dienstverlener niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever, indirecte schade als gevolg van gebruik of diensten, lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten, uitglijden,… , verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij. Tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

De klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.

De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een traject, workshop of online cursus.

In het geval dat de dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan de klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door dienstverlener aan klant in rekening is gebracht.

De klant vrijwaart de dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door zijn geleverde diensten en producten.

De dienstverlener is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

BIJZONDERE BEPALINGEN

Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. De klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Tijdens de online cursus kunnen klanten onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de besloten groep op Facebook. De klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van dienstverlener.

Het staat de dienstverlener te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

De dienstverlener behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden.

Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de dienstverlener is gevestigd.

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.